Executive Committee

PresidentTeh Ren Jie
Vice PresidentMong Juin Hwaye
Sean Gee Zhing
SecretaryOng Lee Wei
TreasurerNg Sang Hao
WelfareLim Yuan Bing
Jason Ku Wai Yee
Ong Weng Qi
Brenda Lio
Lim Bing Sen
LogisticsTan Bing Chieh
Sia Zhen Hao
Jovan Tan Junhong
PublicityTan Je Sean
Then Wan Lin
Ting Jia Rou
Loh Jean Way
Communications and OutreachChong Jing Quan
Choo Shin Hwei
MSL’s Executive Committee AY2020/2021

EXCO

Teh Ren Jie
Mong Juin Hwaye
Sean Gee Zhing
Ong Lee Wei
Ng Sang Hao

Welfare

Lim Yuan Bing
Jason Ku Wai Yee
Ong Weng Qi
Brenda Lio
Lim Bing Sen

Logistics

Lim Bing Chieh
Sia Zhen Hao
Jovan Tan Junhong

Publicity

Tan Je Sean
Then Wan Lin
Ting Jia Rou
Loh Jean Way

Communications & Outreach

Chong Jing Quan
Choo Shin Hwei